„Archeologia Codzienności 2023. »Nowe topografie« Nowej Huty” – zobacz spotkania towarzyszące

Fot. Tomasz Padło, z serii “Krawędź”

1 grudnia o godz. 18.00 w Teatrze Łaźnia Nowa odbył się wernisaż wystawy audio-wizualnej “City/Sound/Scape”, który otworzył trzydniowe seminarium realizowane w ramach projektu „Nowe topografie Nowej Huty”, obejmujące wykłady i dyskusje wokół zmian w przestrzeni audio-wizualnej i społecznej.

Trwająca od 1989 r. transformacja ekonomiczna i społeczna Nowej Huty, powstałej jako zaplanowany odgórnie, całościowy projekt urbanistyczno – społeczny spowodowała całkowite przeobrażenie sensu i funkcjonalności tego początkowo oddzielnego miasta. Ewoluująca w konsekwencji geografia i postępujące przebiegunowanie dzielnicy Krakowa, pociąga za sobą zmianę dynamiki codziennej aktywności oraz kierunków przemieszczania mieszkańców. Daleko idącym, nieodwracalnym przeobrażeniom ulega również audiosfera co wiąże się zarówno z wygaszaniem industrialnego kontekstu jak i przeobrażaniem funkcji oraz statusu poszczególnych miejskich przestrzeni.

Interdyscyplinarne działanie artystyczno-badawcze dedykowane jest „nowej topografii” Nowej Huty, postępującym zmianom funkcjonalno-społecznym w perspektywie transformacji ustrojowo-ekonomicznej. Archeologia Codzienności poszerza pole refleksja i prac badawczych ukierunkowanych na jeden z najmłodszych polskich pomników historii o jego niematerialny wymiar. 

2 grudnia, godz. 16-17:30

Ikonolog – wykład wizualny Matthiasa Reinholda

Spotkanie na żywo z łączeniem online (w języku angielskim).

Pamiętacie czasy wczesnego internetu, gdy zafascynowani możliwościami nowej technologii siadaliśmy przed ekranami komputerów w oczekiwaniu na niewiadomą? Karierę robiły wtedy takie pojęcia, jak World Wide Web, hipertekst czy surfowanie, w których ukryta była zapowiedź utopijnego powiązania wszystkiego ze wszystkim, wizja nieskrępowanej wolności podróżowania szlakiem sieci skojarzeń, obietnica zaskoczeń i radości z obcowania z żywiołem luźnych asocjacji, zagłębiania się w kolejne warstwy tekstów i obrazów. 

Matthias Reinhold w swoich działaniach artystyczno-badawczych odwołuje się do nostalgii pionierskich lat internetu, tworząc od ponad 15 lat stronę www.ikonolog.de, będącą swoistym labiryntem obrazów i słów, w którym nie można się nie zgubić. W ten sposób rodzaj notatnika-brudnopisu, będącego zapisem codziennych obserwacji, wrażeń i wyobrażeń o rzeczywistości. Subiektywne, analogowe szkice i rysunki artysty są zaskakująco neutralne, stanowiąc ślad emocjonalnej ekspresji, który może przypominać techniczny diagram. Napięcie między subiektywnością a obiektywnością zdaje się być dla Reinholda kluczowym tematem. Artysta zaprasza nas do wejścia w swój świat i odnalezienia w tym świecie również siebie i swojej codziennej intymności, którą być może dzielimy ze sobą nawzajem, nawet o tym nie wiedząc. Podczas spotkania Mathias Reinhold zabierze nas w podróż po Ikonologu. 

Matthias Reinhold jest narratorem wizualnym i pedagogiem, mieszkającym w Berlinie-Neukölln. Jego głównym projektem jest ikonolog, rizomatyczna strona internetowa, rozwijająca się od 2007 roku. Przed osiedleniem się Reinhold mieszkał m.in. w Hangzhou, Paryżu, Wenecji, Ulm i Warszawie. Otrzymał kilka grantów, np. “Kunstfonds-Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds”. W latach 2015-2018 był wykładowcą na ETH Zürich na wydziale sztuki i architektury.

4 grudnia, godz. 17:00-18:30

Hybrid-mapping – spotkanie z Dr. Séverine Marguin, Dr. Vivien Sommer i Dr. Jamie Scott Baxterem – grupą naukowców z berlińskiego kolektywu SFB 1265

Spotkanie na żywo z łączeniem online (w języku angielskim). Prowadzenie: Marlena Nikody.

Głównym celem Centrum Badawczego DFG “Re-Figuration of Spaces” (SFB 1265) jest zbadanie kompleksowych reorganizacji przestrzennych spowodowanych intensyfikacją ponadnarodowych form działalności gospodarczej, wstrząsami w globalnej geografii politycznej, rozwojem i rozprzestrzenianiem się cyfrowych technologii komunikacyjnych oraz wzrostem globalnego obiegu ludzi i towarów od późnych lat 60-tych XX-wieku.

Analizując procesy transformacji przestrzennej, sieć badawcza ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia i wyjaśnienia obecnych konfliktów społecznych i niepewności, a także – poprzez włączenie architektury i planowania – zidentyfikowanie alternatywnych projektów przestrzeni publicznych. Jednocześnie współpraca między socjologią, geografią, architekturą, naukami o mediach i komunikacji, antropologią miejską, sztuką i planowaniem obiecuje po pierwsze rozwój innowacyjnych metod nauki o przestrzeni, a po drugie profilowanie transdyscyplinarnych badań przestrzennych, które są możliwe dzięki CRC. 

5 grudnia, godz. 17:00-19:00

Spotkanie z Simone Ruess, Rafałem Mazurem i Tomaszem Padło

Spotkanie na żywo w języku polskim. Prowadzenie: Łukasz Trzciński.

Simone Ruess – “Codziennie Trasy (Nowa Huta) – struktury miejskie i przestrzenie narracyjne” 

Trwająca od lipca 2023 r. rezydencja artystyczna Simone Rueß oparta była o performatywne działania badawcze. Artystkę można było spotkać w lipcu i wrześniu w przestrzeni Nowej Huty, przemieszczającą się z mobilnym stołem, na którym – wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami dzielnicy – kreśliła mapy codziennej migracji swoich rozmówców i rozmówczyń. Spotkania stały się okazją do opowiadania o indywidualnej pamięci Nowej Huty. Artystka pytała mieszkańców Nowej Huty m.in. o ich relacje z przestrzenią, w której codziennie się poruszają i znaczenie słowa „dom”. Podobne badania prowadziła wcześniej również w Berlinie i Mediolanie. Jak na tle innych miast europejskich wypada Nowa Huta i jej mieszkańcy? O tym m.in. usłyszą uczestnicy spotkania. 

Simone Rueß jest artystką sztuk wizualnych, w swojej pracy w sposób szczególny zajmuje się problematyką przestrzeni miejskiej i obserwacją architektury w kontekście jej społecznego funkcjonowania. Ukończyła studia w Staatliche Akademie der Bildenden Künste w Stuttgarcie. Jest stypendystką programu DAAD oraz Cité Internationale des Arts w Paryżu (2013). Jej prace były prezentowane na wielu wystawach, m. in. w Galerii Studio oraz Le Guern w Warszawie.

Dr Rafał Mazur – „Audiosfera Nowej Huty”

Rafał Mazur od kilku lat zajmuje się nagrywaniem miejskiej audiosfery. „Niezwykle interesuje mnie to, w jaki sposób zmieniał się pejzaż dźwiękowy Nowej Huty. Ten wizualny, możemy zaobserwować na archiwalnych fotografiach i filmach, ale większość z tych materiałów jest niema. Dlatego, tak bardzo zależy mi na tym, żeby ocalić dźwięki, które towarzyszą Nowej Hucie współcześnie”. – podkreśla Rafał Mazur, który zarejestrował już dźwięki z kilkudziesięciu różnych lokalizacji w Nowej Hucie, od Kopca Wandy, Łąk Nowohuckich i Zalewu, po nowohuckie osiedla, podwórka i ulice.  

Dr Rafał Mazur, muzyk i filozof. W swojej działalności artystycznej łączy muzykę improwizowaną, nagrania terenowe, soundscape composition i instalacje dźwiękowe. W ramach projektu „Wielki Dźwięk nie brzmi” łączy aktywność dźwiękową z zagadnieniami poznawczymi. Tworzy autorski projekt filozoficzny „Listening Philosophy” w którym stara się skonstruować ramy możliwego systemu myślowo-poznawczego wyprowadzonego ze sposobu funkcjonowania zmysłu słuchu i opisać cechy kultury audiocentrycznej. W ramach Domu Utopii w 2022 r. zrealizował cykl Koncertów Głębokiego Słuchania, a w 2023 r. był inicjatorem i kuratorem cyklu Muzyka w Komnatach Ciszy. Obecnie pracuje nad projektem Archeologia Codzienności. 

Dr Tomasz Padło – „Przestrzenie wyobrażone – mapy mentalne w interpretacji społecznej i artystycznej”

Tomasz Padło jest fotografem i geografem eksperymentalnym. W swoich działaniach artystycznych dekonstruuje przestrzeń, poszukując w niej ukrytych znaczeń. Pomagają mu w tym kompetencje geografa społecznego, zorientowanego w zainteresowaniach na funkcjonowaniu percepcji społecznej (magisterium i doktorat w IGiGP UJ). Zajmuje się krajobrazami symbolicznymi i mapami mentalnymi. Autor książki “Koniec Świata”, traktującej o trwałości granic rozbiorowych. W ostatnich latach bada wyobrażenia Europy wśród uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. W Nowej Hucie poszukuje krawędzi. Zawodowo związany z Wydziałem Sztuki UKEN.

„»Nowe topografie« Nowej Huty” są częścią projektu Archeologia Codzienności 2023, stanowiącego serię artystyczno-badawczych działań dotykających tematu indywidualnej i zbiorowej pamięci. Kuratorką projektu jest Małgorzata Szydłowska.  

Partner główny: Method-Lab SFB 1265 “Re-Figuration von Räumen” Technische Universität Berlin

Współpraca: Akademia Muzyczna w Krakowie, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Fundacja Imago Mundi

Koordynacja merytoryczna: Łukasz Trzciński

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Gminy Miejskiej Kraków


<<English version>>

On 1 December at 6 p.m., the Łaźnia Nowa Theatre hosted the opening of the audio-visual exhibition City/Sound/Scape, which opened a three-day seminar carried out as part of the New Topographies of Nowa Huta project.

“New topographies of Nowa Huta”, is a work based on an extensive artistic and research dialogue, led by two experienced artists Simone Rueß and Rafał Mazur, combining a multifaceted reflection and visual analysis of the changing dynamics of movement of the district’s inhabitants with the participation of a dedicated soundscape of Nowa Huta, in the form of hybrid-mapping. The opening of the audio-visual exhibition City/Sound/Scape will kick off a series of meetings, lectures and discussions on broadly defined changes in audio-visual and social space.

The meetings will take place at the Utopia Home in an online format.

The economic and social transformation of Nowa Huta, which has been underway since 1989 and was conceived as a top-down planned, comprehensive urban and social project, has resulted in a complete transformation of the sense and functionality of this initially separate town. The consequent evolution of the geography and the progressive polarity of the district of Krakow, entails a change in the dynamics of daily activities and the directions of movement of the inhabitants. The audiosphere is also undergoing far-reaching and irreversible transformation, which is linked both to the extinction of the industrial context and the transformation of the function and status of individual urban spaces.

This interdisciplinary artistic and research activity is dedicated to the ‘new topography’ of Nowa Huta, to the progressive functional and social changes in the perspective of the political and economic transformation. The Archaeology of Everyday Life extends the field of reflection and research work directed at one of Poland’s youngest monuments of history to its immaterial dimension.

2 December, 4-5:30 pm 

Ikonolog – visual lecture by Matthias Reinhold

The meeting was livestreamed (in English).

Do you remember the early days of the internet, when, fascinated by the possibilities of the new technology, we sat down in front of computer screens in anticipation of the unknown? At the time, terms such as World Wide Web, hypertext or surfing were popular, with their implicit promise of a utopian connection between everything and everything, a vision of unfettered freedom to travel along the trail of the web of associations, a promise of surprises and the joy of dealing with the element of loose associations, of delving into successive layers of texts and images.

Matthias Reinhold refers to the nostalgia of the pioneering years of the Internet in his artistic and research activities, creating the website www.ikonolog.de for more than 15 years, a kind of labyrinth of images and words in which it is impossible not to get lost. In this way, a kind of notebook-diary, which is a record of daily observations, impressions and perceptions of reality. The artist’s subjective, analogue sketches and drawings are surprisingly neutral, representing a trace of emotional expression that can resemble a technical diagram. The tension between subjectivity and objectivity seems to be a key theme for Reinhold. The artist invites us to enter his world and find in this world also ourselves and our everyday intimacy, which we may share with each other without even knowing it. During the meeting, Mathias Reinhold will take us on a journey through the “Ikonolog”.

Matthias Reinhold is a visual narrator and educator based in Berlin-Neukölln. His main project is the “Ikonolog”, a rizomatic website, in development since 2007. Before settling down, Reinhold lived in Hangzhou, Paris, Venice, Ulm and Warsaw, among other places. He received several grants, such as the ‘Kunstfonds-Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds’. From 2015 to 2018, he was a lecturer at the ETH Zürich at the Faculty of Art and Architecture.

4 December, 17:00-18:30  

Hybrid-mapping – meeting with Dr. Séverine Marguin, Dr. Vivien Sommer and Dr. Jamie Scott Baxter – a group of scholars from the Berlin-based collective SFB 1265

The meeting was livestreamed (in English). Moderation: Marlena Nikody.

The main objective of the DFG Research Centre “Re-Figuration of Spaces” (SFB 1265) is to investigate the complex spatial reorganisations caused by the intensification of transnational forms of economic activity, upheavals in global political geography, the development and spread of digital communication technologies and the increase in the global circulation of people and goods since the late 1960s.

By analysing processes of spatial transformation, the research network aims to contribute to a better understanding and explanation of current social conflicts and uncertainties, and – by incorporating architecture and planning – to identify alternative designs for public spaces. At the same time, the collaboration between sociology, geography, architecture, media and communication sciences, urban anthropology, art and planning promises, firstly, the development of innovative methods for spatial science and, secondly, the profiling of transdisciplinary spatial research made possible by the CRC.

5 December, 5:00 pm – 7:00 pm 

Meeting with Simone Ruess, Rafał Mazur, and Tomasz Padło

The meeting was held in person with the streaming online (in Polish). Moderation: Łukasz Trzciński.

Simone Ruess – ‘Daily routes (Nowa Huta) – urban structures and narrative spaces’.

Simone Rueß’s artistic residency, which began in July 2023, was based on performative research activities. The artist was to be met in July and September in the space of Nowa Huta, moving around with a mobile table on which – together with the residents of the district – she drew maps of the daily migration of her interlocutors. The meetings became an opportunity to talk about the individual memory of Nowa Huta. The artist asked Nowa Huta residents, among other things, about their relationship with the space in which they move every day and the meaning of the word ‘home’. She has also previously conducted similar research in Berlin and Milan. How does Nowa Huta and its inhabitants compare to other European cities? This will be one of the things the participants will hear about during the meeting.

Simone Rueß is a visual artist, her work is particularly concerned with issues of urban space and the observation of architecture in the context of its social functioning. She graduated from the Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. She is a scholarship holder of the DAAD programme and the Cité Internationale des Arts in Paris (2013). Her work has been presented in numerous exhibitions, including at the Studio Gallery and Le Guern in Warsaw.

Dr Rafał Mazur – “Nowa Huta Audiosphere”.

Rafał Mazur has been recording the urban audiosphere for several years. “I am extremely interested in how the soundscape of Nowa Huta has changed. The visual one, we can observe in archival photographs and films, but most of this material is silent. That is why I am so keen to save the sounds that accompany Nowa Huta today”. – emphasises Rafał Mazur, who has already recorded sounds from dozens of different locations in Nowa Huta, from Kopiec Wandy, the Nowohuckie Meadows and Zalew, to Nowa Huta housing estates, backyards and streets. 

Dr Rafał Mazur, musician and philosopher. In his artistic activity he combines improvised music, field recordings, soundscape composition and sound installations. As part of the “Great Sound Doesn’t Sound” project, he combines sound activity with cognitive issues. He creates an original philosophical project, ‘Listening Philosophy’, in which he tries to construct the framework of a possible thought-cognitive system derived from the way the sense of hearing functions and to describe the characteristics of an audiocentric culture. As part of Utopia Home, he conducted a series of Deep Listening Concerts in 2022 and initiated and curated the Music in the Chambers of Silence series in 2023. He is currently working on the project Archaeology of the Everyday Life.

Dr Tomasz Padło – “Imaginary spaces – mental maps in social and artistic interpretation”. 

Tomasz Padło is a photographer and experimental geographer. In his artistic activities, he deconstructs space, searching for hidden meanings in it. His skills as a social geographer, oriented in his research on the functioning of social perception (MA and PhD at IGiGP UJ), help him in this. Scholarship holder of the Młoda Polska NCK programme, winner of the Sony World Photography Awards, Grand Press Photo, BZWBK Press Foto. His work has been exhibited at Somerset House, Willy Brandt Haus and Palazzo Mora, among others. He is currently working at the UKEN Faculty of Art. In Nowa Huta, he takes care of the edges.

“New topographies of Nowa Huta” are part of the project Archeology of Everyday Life 2023, which is a series of artistic and research activities touching on the subject of individual and collective memory. Małgorzata Szydłowska is the curator of the project. 

Main partner: Method-Lab SFB 1265 ‘Re-Figuration von Räumen’ Technische Universität Berlin

Collaboration: Academy of Music in Krakow, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Imago Mundi Foundation

Coordination: Łukasz Trzciński

Project implemented with the support of the Foundation for Polish-German Cooperation and the Municipality of Krakow.

#newsletter
Bądź na bieżąco