Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

 

Wstęp Deklaracji

Teatr Łaźnia Nowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Utopii
Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Remedia.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Dusik-Krupa, edusik-krupa@laznianowa.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 425 03 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Przestrzeń Domu Utopii w budynku na os. Szkolnym 26A w Krakowie jest dostępna dla osób o utrudnionym poruszaniu się. Wejście do budynku jest wolne od barier poziomych i pionowych oraz jest czytelnie oznaczone.
Osoby ze szczególnymi potrzebami oraz poruszające się na wózku mogą dostać się do budynku wejściem głównym, przy którym znajduje się urządzenie/winda dla osób niepełnosprawnych, z której można skorzystać z pomocą pracownika obiektu. Przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Domu Utopii zainstalowany jest wideodomofon skomunikowany z portiernią.

Goście witani są przez pracowników portierni, a następnie kierowani do docelowego miejsca wizyty.

Sale, korytarze i inne przestrzenie przeznaczone dla gości Domu Utopii na wszystkich poziomach nie posiadają barier progowych utrudniających przejezdność dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje winda z przyciskami ze znakami w alfabecie Braille’a. Wszystkie schody są wyposażone w poręcze. Drzwi do poszczególnych pomieszczeń zostały oznaczone odpowiednimi piktogramami.

Do budynku Domu Utopii i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie 0, obok pomieszczenia portierni przy wejściu głównym.

Dom Utopii dysponuje wewnętrznym parkingiem dla gości, w tym miejscami dogodnymi do zaparkowania dla samochodów osób z niepełnosprawnością. Odległość od wyznaczonych miejsc parkingowych do wejścia głównego wynosi 200 m. Istnieje również możliwość podjechania samochodem pod wejście do budynku. W celu ułatwienia skorzystania z miejsca parkingowego prosimy o kontakt z Biurem Domu Utopii: tel.  12 346 27 97, e-mail: biuro@domutopii.pl

Przestrzeń Teatru Łaźnia Nowa w budynku na os. Szkolnym 25 w Krakowie jest dostępna dla osób o utrudnionym poruszaniu się.

Osobom poruszającym się na wózku najłatwiej dostać się do budynku wejściem po lewej stronie budynku, od strony parkingu, bowiem tam znajduje się odrębne wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Teatru zainstalowany jest wideodomofon skomunikowany z sekretariatem Teatru oraz z sektorem administracyjnym Teatru. Drzwi są otwierane poprzez zamek elektromagnetyczny. Widzowie zapraszani są przez pracowników Biura Obsługi Widza do foyer Teatru, a następnie na widownię. W celu sprawnej organizacji wizyty, zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Widza: tel.  504-416-796, e-mail: rezerwacja@laznianowa.pl.

Sale teatralne, korytarze i inne przestrzenie przeznaczone dla widzów i gości Teatru nie posiadają barier progowych utrudniających przejezdność dla wózków inwalidzkich. W budynku Teatru nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na poziomie 0, w tzw. „starej szatni”, przy bocznym wejściu oraz naprzeciwko wejścia do sal teatralnych.

Teatr dysponuje wewnętrznym parkingiem dla gości i widzów Teatru, w tym miejscami dogodnymi do zaparkowania dla samochodów osób z niepełnosprawnością. Maksymalna liczba stanowisk: 70. W celu skorzystania z miejsca parkingowego, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza: tel. 504-416-796, e-mail: rezerwacja@laznianowa.pl.
W Teatrze nie ma pętli indukcyjnych. Teatr nie dysponuje obecnie możliwością tłumaczenia spektakli na język migowy – zarówno na miejscu („na żywo”) i online.

#newsletter
Bądź na bieżąco