CYKLOOKSYTOCYNA – działania arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

  • czwartek 18.05.2023
  • godzina: 15:00 - 19:00

Kwiecień–maj 2023 / Dom Utopii

opieka artystyczna: Aleka Polis

Seria Cyklooksytocyna zaczerpnęła swoją nazwę od hormonu miłości, który w istotny sposób wpływa na relacje społeczne w tym m.in. na rozwój empatii, zaufania i aktywności seksualnej. Tworzone przez artystkę wieże składają się z czterech, powtarzających się kolorów, symboli- zujących cztery strony świata i kolory skóry. Artystka podkreśla, że każda z tych prac powstaje z miłości, ponieważ tworzy je tylko wtedy, kiedy ma dobry nastrój i pozytywną energię. W ramach działań arteterapeutycznych realizowanych w Domu Utopii będą tworzone mandale. W projekcie wezmą udział dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy. Wspólne działa artystyczne staną się dla nich okazją do integracji oraz rozwijania kreatywności i kompetencji językowych.


Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, wraz z opiekunami. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: rezerwacja@domutopii.pl.

Kiedy?

20, 21.04

11, 18, 25.05

15:00-19:00

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Warsztaty „Cyklooksytocyna” realizowane są w ramach projektu „Kraków Wspólnie Integracja Master Class” organizowanego przez Fundację Internationaler Bund Polska przy współpracy
z Wydziałem Edukacji UMK i finansowanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

ALEKA POLIS (Aleksandra Polisiewicz) – artystka wizualna tworząca w obszarze sztuki (post) krytycznej oraz feministycznej. Anarchistka, aktywista, eksperymentatorka. W swoich realizacjach posługuje się wideo, fotografią cyfrową, malarstwem, tworzy animacje oraz filmy dokumentalne, a także obiekty i manifesty.

April–may 2023 / Utopia Home

CYCLOOXYTOCIN

ART THERAPY ACTIVITIES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
artistic supervision: Aleka Polis

The Cyclooxytocin series takes its name from the hormone of love, which has a significant impact on social relationships including – but not limited to – the development of empathy, trust and sexual activity. The towers created by the artist are composed of four, repeating colors, symbolizing the four sides of the world and skin colors. The artist stresses that each of these works is created out of love, as she only creates them when she is in a good mood and has positive energy. Mandalas will be created as part of art therapy activities carried out at the Utopia Home. Children and young people from Poland and Ukraine will participate in the project. Joint artistic activities will become an opportunity for them to develop creativity and language skills.


We invite children and young people between the ages of 10 and 18, along with their guardians, to participate. Applications should be sent to: rezerwacja@domutopii.pl.

When?

20, 21.04

11, 18, 25.05

15:00-19:00

The workshops will be conducted in Polish, Ukrainian and English.

The “Cyclooxytocin” workshop is implemented within the framework of the “Krakow Together Integration Master Class” project organized by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow and funded by the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

ALEKA POLIS (Aleksandra Polisiewicz) – visual artist working in the field of (post) critical and feminist art. Anarchist, activist, experimentalist. In her realizations she uses video, digital photo- graphy, painting, creates animations and documentaries, as well as objects and manifestos.

КВІТЕНЬ — ТРАВЕНЬ 2023 / у Домі Утопії

ЦИКЛООКСИТОЦИН

АРТТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З АЛЕКОЮ ПОЛІС

художній нагляд: АЛЕКА ПОЛІС

“Циклоокситоцин” — це серія робіт, ідея якої народилася в Стокгольмі під час дня мов. Мисткиня запроєктувала вежу з кубів різної величини чотирьох кольорів, які символізують чотири сторони світу і чотири кольори шкіри. Всіх кольорів є порівну. Куби творять багатобарвну мозаїку. Окситоцин — це гормон любові, цикло- підкреслює його циклічне відновлення в нашому мозку.

Пауль Зак, американський нейроекономіст багато років описує вплив окситоцину на нашу суспільну довіру. Своїми дослідженнями він довів, що рівень взаємної довіри та певності в суспільстві вищий тоді, коли люди виробляють більше окситоцину. У таких суспільствах менше бідності та вище економічне зростання. 

Під час майстер-класів ми спільно запроєктуємо і побудуємо вежі з кубічних губок, створимо словнико-картину необхідних словосполучень для спілкування без насилля, поговоримо про різні інтерпретації Вавилонської вежі та спробуємо створити власну, основану на спільному будівельному досвіді. У проєкті візьмуть участь діти й молодь з Польщі та України. Спільні мистецькі заняття стануть для них нагодою до інтеграції, а також розвитку креативності й мовних навичок.

Запрошуємо для участі осіб віком 10-18 років разом з опікунами. Запит на участь належить надсилати на адресу: rezerwacja@domutopii.pl.

Коли?

20, 21.04

11, 18, 25.05

15:00-19:00

Майстер Класи проводитимуться польською, українською та англійською мовами.

Майстер-класи «Циклоокситоцин» реалізовуються у рамках проєкту «Краків Спільно Інтеграція Master Class» організованого Фондом Internationaler Bund Польща за співробітництва Відділу Освіти UMK і фінансованого Фондом Об›єднаних Народів на користь Дітей (UNICEF).

АЛЕКА ПОЛІС (Олександра Полішєвіч) — візуальна мисткиня, що творить в просторі (пост) критичного та феміністичного мистецтва. Анархістка, активістка експериментаторка. Для реалізації своїх ідей використовує відео, цифрову фотографію, живопис; творить анімації й документальні фільми, а також об›єкти й маніфести.

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco