CYKLOOKSYTOCYNA – działania arteterapeutyczne dla dzieci i młodzieży

  • czwartek 11.05.2023
  • godzina: 15:00 - 19:00

Kwiecień–maj 2023 / Dom Utopii

opieka artystyczna: Aleka Polis

„Cyklooksytocyna” to seria prac, której idea narodziła się w Sztokholmie podczas dnia języków. Artystka zaprojektowała wieżę z sześcianów różnej wielkości w czterech kolorach symbolizujących cztery strony świata i cztery kolory skóry. Wszystkich kolorów jest tyle samo. Sześciany tworzą wielobarwną mozaikę. Oksytocyna to hormon miłości, “cyklo-” podkreśla jej cykliczne odradzania się w naszym mózgu. 

Paul Zak, amerykański neuroekonomista od lat opisuje wpływ oksytocyny na nasze zaufanie społeczne. Swoimi badaniami udowodnił, że poziom wzajemnego zaufania i wiarygodności w społeczeństwie jest wyższy wtedy, kiedy ludzie produkują więcej oksytocyny. W takich społeczeństwach jest mniej biedy i wyższy wzrost gospodarczy. Podczas warsztatów wspólnie zaprojektujemy i zbudujemy wieże z sześciennych gąbek, stworzymy słowniko-obraz zwrotów niezbędnych do komunikowania się bez przemocy, porozmawiamy o różnych interpretacjach wieży Babel i spróbujemy stworzyć własną, opartą na wspólnych doświadczeniach budowlanych. W projekcie wezmą udział dzieci i młodzież z Polski i Ukrainy. Wspólne działa artystyczne staną się dla nich okazją do integracji oraz rozwijania kreatywności i kompetencji językowych.


Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat, wraz z opiekunami. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: rezerwacja@domutopii.pl.

Kiedy?

20, 21.04

11, 18, 25.05

15:00-19:00

Warsztaty będą prowadzone w języku polskim, ukraińskim i angielskim.

Warsztaty „Cyklooksytocyna” realizowane są w ramach projektu „Kraków Wspólnie Integracja Master Class” organizowanego przez Fundację Internationaler Bund Polska przy współpracy
z Wydziałem Edukacji UMK i finansowanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

ALEKA POLIS (Aleksandra Polisiewicz) – artystka wizualna tworząca w obszarze sztuki (post) krytycznej oraz feministycznej. Anarchistka, aktywista, eksperymentatorka. W swoich realizacjach posługuje się wideo, fotografią cyfrową, malarstwem, tworzy animacje oraz filmy dokumentalne, a także obiekty i manifesty.

April–may 2023 / Utopia Home

CYCLOOXYTOCIN

ART THERAPY ACTIVITIES FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS
artistic supervision: Aleka Polis

“Cyclooxytocin” is a series of works whose idea was born in Stockholm during a day of languages. The artist designed a tower of cubes of different sizes in four colors symbolizing the four sides of the world and the four colors of the skin. There are all the same number of colors. The cubes form a multicolored mosaic. Oxytocin is the hormone of love, “cyclo-” emphasizes its cyclical rebirth in our brain. 

Paul Zak, an American neuroeconomist, has been describing the effect of oxytocin on our social trust for years. With his research, he proved that the level of mutual trust and trustworthiness in society is higher when people produce more oxytocin. In such societies there is less poverty and higher economic growth. During the workshop we will jointly design and build towers from cubic sponges, create a dictionary-image of phrases necessary for non-violent communication, talk about different interpretations of the Tower of Babel and try to create our own, based on common building experiences. Children and young people from Poland and Ukraine will participate in the project. Joint artistic activities will become an opportunity for them to integrate and develop their creativity and language skills.


We invite children and young people between the ages of 10 and 18, along with their guardians, to participate. Applications should be sent to: rezerwacja@domutopii.pl.

When?

20, 21.04

11, 18, 25.05

15:00-19:00

The workshops will be conducted in Polish, Ukrainian and English.

The “Cyclooxytocin” workshop is implemented within the framework of the “Krakow Together Integration Master Class” project organized by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow and funded by the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

ALEKA POLIS (Aleksandra Polisiewicz) – visual artist working in the field of (post) critical and feminist art. Anarchist, activist, experimentalist. In her realizations she uses video, digital photo- graphy, painting, creates animations and documentaries, as well as objects and manifestos.

КВІТЕНЬ — ТРАВЕНЬ 2023 / у Домі Утопії

ЦИКЛООКСИТОЦИН

АРТТЕРАПЕВТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З АЛЕКОЮ ПОЛІС

художній нагляд: АЛЕКА ПОЛІС

“Циклоокситоцин” — це серія робіт, ідея якої народилася в Стокгольмі під час дня мов. Мисткиня запроєктувала вежу з кубів різної величини чотирьох кольорів, які символізують чотири сторони світу і чотири кольори шкіри. Всіх кольорів є порівну. Куби творять багатобарвну мозаїку. Окситоцин — це гормон любові, цикло- підкреслює його циклічне відновлення в нашому мозку.

Пауль Зак, американський нейроекономіст багато років описує вплив окситоцину на нашу суспільну довіру. Своїми дослідженнями він довів, що рівень взаємної довіри та певності в суспільстві вищий тоді, коли люди виробляють більше окситоцину. У таких суспільствах менше бідності та вище економічне зростання. 

Під час майстер-класів ми спільно запроєктуємо і побудуємо вежі з кубічних губок, створимо словнико-картину необхідних словосполучень для спілкування без насилля, поговоримо про різні інтерпретації Вавилонської вежі та спробуємо створити власну, основану на спільному будівельному досвіді. У проєкті візьмуть участь діти й молодь з Польщі та України. Спільні мистецькі заняття стануть для них нагодою до інтеграції, а також розвитку креативності й мовних навичок.

Запрошуємо для участі осіб віком 10-18 років разом з опікунами. Запит на участь належить надсилати на адресу: rezerwacja@domutopii.pl.

Коли?

20, 21.04

11, 18, 25.05

15:00-19:00

Майстер Класи проводитимуться польською, українською та англійською мовами.

Майстер-класи «Циклоокситоцин» реалізовуються у рамках проєкту «Краків Спільно Інтеграція Master Class» організованого Фондом Internationaler Bund Польща за співробітництва Відділу Освіти UMK і фінансованого Фондом Об›єднаних Народів на користь Дітей (UNICEF).

АЛЕКА ПОЛІС (Олександра Полішєвіч) — візуальна мисткиня, що творить в просторі (пост) критичного та феміністичного мистецтва. Анархістка, активістка експериментаторка. Для реалізації своїх ідей використовує відео, цифрову фотографію, живопис; творить анімації й документальні фільми, а також об›єкти й маніфести.

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco