“Cyklooksytocyna” – fotorelacja

[English text below]

[Нижче український текст]

Zakończyliśmy spotkania warsztatowe z „Cyklooksytocyną”. Zaczęliśmy od budowy wspólnego domu z basenem oraz wypisania słów w różnych językach, niezbędnych do jego budowy i funkcjonowania. Budowaliśmy wspólnie mury, wieże i anty-wieże, które rozkładaliśmy potem na czynniki pierwsze, po czym spontanicznie bawiliśmy się w miękkich kostkach, by po chwili znowu wspólnie wymyślać nowe konstrukcje, opisywać i projektować je na płótnie i sprawdzać, jak projekty mogą wyglądać w rzeczywistości.

Jednak najbardziej zapamiętanym i spontanicznym działaniem było zabudowanie okien w sali 102 Domu Utopii najmniejszymi kostkami. Efekt naszej pracy wszystkich nas zaskoczył. W świetle słonecznym sala wyglądała jak oświetlona witrażowym światłem. Przez ponad tydzień można było nabrać słonecznych promieni w kolorach Cyklooksytocyny. Jak dowodzą badania im więcej oksytocyny, tym więcej zaufania i wiarygodności, wyższy wzrost gospodarczy i mniej biedy.

Dziękujemy wspaniałym warsztatowiczom za cudowne spotkania, a także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu warsztatów.

[ENG]

We finished the workshop meetings with “Cyclooxytocin”. We started by building a common house with a swimming pool and writing out the words in different languages necessary for its construction and operation. We built walls, towers and anti-towers together, which we then disassembled. Then we spontaneously played with soft cubes, to come up with new constructions together again, describe and design them on canvas and check how the projects might look in reality.

However, the most remembered and spontaneous action was to cover the windows in room 102 of the Utopia Home with the smallest cubes. The effect of our work surprised us all. In the sunlight, the room looked like a stained-glass window. For more than a week, you could soak up the sunrays in the colours of Cyclooxytocin. As research shows, the more oxytocin, the more trust and credibility, higher economic growth and less poverty.

We would like to thank the wonderful workshop participants for wonderful meetings, as well as everyone who helped in the preparation of the workshop.

[UKR]

Минулого тижня ми зустрілися на останньому в цьому циклі майстер-класі «Циклоокситоцин». Починали ми від будування спільного дому з басейном та виписування різними мовами слів, що були необхідні для його будування і функціонування. Спільно ми будували мури, вежі й антивежі, а потім розкладали їх на першо частини, спонтанно веселилися в м’яких кубиках, щоб вже за мить знову вигадувати нові конструкції, описувати й проєктувати їх на полотні та перевіряти, як проєкти можуть виглядати в реальності.

Спонтанною дією, що найбільш запам’яталася, була забудова вікон у залі 102 Дому Утопії найменшими кубиками. Ефект нашої роботи всіх вразив. У сонячному світлі зал виглядав, як осяяний вітражним світлом. Понад тиждень можна було набиратися сонячних променів в кольорах Циклоокситоцину. Як доводять дослідження, чим більше окситоцину, тим більше довіри та відчуття приналежності до світу, вище економічне зростання й менше бідності.

Дякуємо прекрасним учасникам, за чудові зустрічі. А також всім, хто допомагав у підготовці майстер-класів.

Warsztaty „Cyklooksytocyna” zrealizowane zostały w ramach projektu „Kraków Wspólnie Integracja Master Class” organizowanego przez Fundację Internationaler Bund Polska przy współpracy z Wydziałem Edukacji UMK i finansowanego przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

The “Cyclooxytocin” workshop is implemented within the framework of the “Krakow Together Integration Master Class” project organized by the Internationaler Bund Poland Foundation in cooperation with the Department of Education of the City of Krakow and funded by the United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Майстер-класи «Циклоокситоцин» реалізовуються у рамках проєкту «Краків Спільно Інтеграція Master Class» організованого Фондом Internationaler Bund Польща за співробітництва Відділу Освіти UMK і фінансованого Фондом Об›єднаних Народів на користь Дітей (UNICEF).

📸Autorka zdjęć z warsztatów / the author of photos from the workshops / автор фото з майстерні: Magda Rymasz

#newsletter
Bądź na bieżąco