Eurowarsztat_Nowa Huta

  • sobota 14.01.2023
  • godzina: 11:00 - 16:00

[scroll for English and Ukrainian versions]

Zapraszamy osoby migranckie  do udziału w spotkaniu warsztatowym, w ramach którego skupimy się na słyszalności własnych głosów. Zastanowimy się, jak uczynić spojrzenia mniejszości tak samo znaczące jak wizje ważnych polityczek i polityków. Koncentrując się na umiejętności publicznego mówienia, nauczymy się mówić o rzeczach dla nas ważnych.

Współczesne europejskie miasta stają się coraz bardziej wielojęzykowe i wielokulturowe. Edukacja, badania, usługi, opieka, handel, kultura, szkolnictwo wyższe, przemysł, rolnictwo, turystyka, ochrona zdrowia – to sfery, których funkcjonowanie w dużej mierze opiera się na pracy migrantów i migrantek z tzw. krajów trzecich (nie wchodzących do składu Unii Europejskiej). Osoby te, mimo iż własnymi rękami i intelektem współtworzą dzisiejszą i przyszłą Europę – są bardziej niż obywatele Unii Europejskiej narażeni na dyskryminację i przemoc, a ich wykluczenie z możliwości zabierania głosu politycznego prowadzi do ciągłego marginalizowania znaczących problemów polityki migracyjnej.

Wyobraźmy wspólnotę zauważającą i troszczącą się, o której kształcie decydować mogą wszystkie jej mieszkanki i wszyscy mieszkańcy, niezależnie od pochodzenia czy obywatelstwa. Potrzebujemy Europy heterogenicznej oraz otwartej. Potrzebujemy zmian!

Spotkanie poprowadzi artystka Marta Romankiv oraz aktor Michał Majnicz, Rozmawiać będziemy po polsku, ukraińsku, rosyjsku i angielsku.

Udział w wydarzeniu możliwy jest po wcześniejszej rejestracji pod adresem biuro@domutopii.pl lub telefonem 12 346 27 97

Prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

W trakcie wydarzenia oferujemy ciepłe napoje i mały poczęstunek.

Kiedy?

Sobota, 14 stycznia 2023, 11.00 – 16.00

Gdzie?
Dom Utopii, Osiedle Szkolne 26a, 31-978 Kraków Nowa Huta

Spotkanie jest częścią zainicjowanego przez Martę Romankiv projektu Eurowarsztat, rozpoczętego w poznańskiej instytucji Pawilon, a kontynuowanego we współpracy z Domem Utopii. Działania stanowią część realizowanych przez Martę Romankiv w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod opieką profy. ASP, dry hab. Moniki Zawadzkiej badań doktorskich.

Eurowarsztat w Domu Utopii jest częścią projektu “Sensorium poszerzone” finansowanego ze środków Funduszu Stabilizacyjnego dla Kultury i Edukacji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Goethe Institut.

* Marta Romankiv – urodzona we Lwowie, w Ukrainie. Jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a tytuł magistry uzyskała na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Swoją działalność skupia głównie wokół tematu praw obywatelskich i pracowniczych, wykluczenia społecznego w kontekście migracji, jak i związanych z tym problemów tożsamościowych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny i znajdują się na pograniczu aktywizmu, nauk społecznych i sztuki. Artystka mieszka i pracuje w Polsce.fot. Mateusz Lipiński


We invite migrant people to participate in a workshop meeting. In it we will focus on hearing our own voices. We will consider how to make the outlooks of minorities as meaningful as the visions of important politicians. We will learn how to talk about things that are important to us.

Modern European cities are becoming increasingly multilingual and multicultural. Education, research, services, care, commerce, culture, higher education, industry, agriculture, tourism, health care – these are spheres whose functioning is largely based on the work of migrants and migrant women from so-called third countries (not part of the European Union). These people, despite the fact that with their own hands and intellect they are co-creators of today’s and tomorrow’s Europe – are more vulnerable to discrimination and violence than citizens of the European Union, and their exclusion from having a political voice leads to the continued marginalization of significant migration policy issues.

Let’s imagine a noticing and caring community, the shape of which can be decided by all its residents, regardless of origin or citizenship. We need a Europe that is heterogeneous and open. We need change!

The artist speaks Polish, Ukrainian, Russian and English, the meeting will be conducted multilingually.

Participation in the event is possible after registration. Please contact us at biuro@domutopii.pl or by phone 12 346 27 97

Please include your first name, last name, email address and phone number.

We will offer hot drinks and small refreshments during the event.


When?
Saturday, January 14, 2023, 11:00 am – 4:00 pm


Where?
House of Utopia, Osiedle Szkolne 26a, 31-978 Krakow Nowa Huta

The meeting is part of the Euroworkshop project initiated by Marta Romankiv*, started at the Pavilion institution in Poznan, and continued in cooperation with the House of Utopia. The activities are part of Marta Romankiv’s ongoing work at the Academy of Fine Arts in Gdansk under the supervision of prof. ASP, dry hab. Monika Zawadzka’s doctoral research.

The Euroworkshop at the House of Utopia is part of the project “Sensorium augmented” funded by the Stabilization Fund for Culture and Education 2022 of the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany and the Goethe Institut.

Marta Romankiv – born in Lviv, Ukraine. She is an interdisciplinary artist, creator of installations, video works and social situations. She studied at the Faculty of Art at the Pedagogical University in Cracow, and received her master’s degree from the Academy of Art in Szczecin. She is a doctoral student at the Academy of Fine Arts in Gdansk. Her work mainly focuses on the subject of civil and labor rights, social exclusion in the context of migration, as well as related identity problems. Her projects are most often participatory in nature and are at the intersection of activism, social science and art. The artist lives and works in Poland.

photo by Mateusz Lipinski


Запрошуємо мігранток і мігрантів на майстер-класс. У його рамках попрацюємо над тим, щоб наші голоси були чутні. Зосередимось на питанні, як зробити так, аби погляди меншин були такими ж вагомими, як візії важливих політиків. Концентруючись на вмінню публічно говорити, навчимося говорити про важливі для нас речі.

Сучасні європейські міста стають все більш багатомовними та багатокультурними. Освіта, дослідження, послуги, догляд, торгівля, культура, вища освіта, промисловість, сільське господарство, туризм, охорона здоров’я – це сфери, які значною мірою залежать від праці мігранток та мігрантів з третіх країн (країн, котрі не входять до складу Європейського Союзу). Незважаючи на те, що ці люди своїми руками та інтелектом будують сьогоднішню та завтрашню Європу, вони набагато частіше ніж громадяни Європейського Союзу зустрічаються з дискримінацією та насильством, а позбавлення їх можливості вираження політичного голосу призводить до все більшої маргіналізації важливих питань міграційної політики.

Уявімо собі уважне та небайдуже суспільство, на майбутнє якого можуть впливати всі мешканки та мешканці, незалежно від походження чи громадянства. Нам потрібна гетерогенна і відкрита Європа. Нам потрібні зміни!

Зустріч проведе художниця Марта Романків та актор Міхал Майніч. Художниця володіє польською, українською, російською та англійською мовами. Зустріч буде багатомовною.

Участь у заході безкоштовна.

Реєстрація за електронною адресою

biuro@domutopii.pl або за телефоном 12 346 27 97

Будь ласка, вкажіть Ваше ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та номер телефону.

Під час заходу будуть доступні теплі напої та легкі закуски.

Субота, 14.01.2023 року, 11.00 – 16.00.

Dom Utopii, 26a Szkolne Osiedle,
31-978 Краків Нова Хута

Зустріч відбувається в рамках проекту “Євроварштат”, ініційованого Мартою Романків, який був започаткований в Павільйоні у Познані та продовжується у співпраці з Домом Утопії. Захід є частиною досліжень Марти Романків в Академії мистецтв у Гданську під керівництвом проф. Моніки Завадзької. 
Євроварштат в Домі Утопії фінансується Стабілізаційним фондом для культури та освіти 2022 Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина та Гете-Інститутом.

Марта Романків – народилася у Львові, в Україні. Міждисциплінарна художниця, авторка інсталяцій, відеоробіт та соціальних ситуацій. Навчалась у Краківському педагогічному університеті, а титул магістри здобула в Академії Мистецтв у Щецині. Вивчає соціологію на Ягеллонському Університеті у Кракові. Є аспіранткою Академіі Образотворчих Мистецтв у Гданську. Її роботи в основному зосереджені на питаннях громадянських і трудових прав, соціальної ізоляції в контексті міграції та пов’язаних з цим соціальних нерівностей. Її проекти найчастіше мають партиципаційній характер і знаходяться на межі активізму, суспільних наук та мистецтва. Художниця живе і працює в Польщі.

Фото: Матеуш Ліпінський

Print this page
#newsletter
Bądź na bieżąco